Prehlásenie

Mali by sa dodržiavať všeobecne uznávané postupy inštalácie. Doporučuje sa využiť služby školeného profesionálneho montéra. KS-Komfort Komárno spol. s r.o. neposkytuje záruky na žiadne inštalačné práce vykonané inými osobami a nenesie zodpovednosť, hlavne odmieta zodpovednosť, za akékoľvek priame či nepriame zranenia osôb, poškodenie majetku alebo iné náklady či straty, ktoré vzniknú následkom nesprávnej alebo neadekvátnej inštalácie.

Záruka

KS-Komfort Komárno, spol. s.r.o. poskytuje záruku 2 roky od dátumu predaja produktov prvému odberateľovi. Výrobky zodpovedajú technickým špecifikáciám a publikovaným technickým a propagačným materiálom výrobcu v čase predaja. Výrobky budú bez vád materiálu a spracovania (podlieha obmedzeniam stanoveným nižšie) po dobu dvoch rokov od zakúpenia od výrobcu.

Táto záruka sa nevzťahuje na:
1) Výrobky, ktoré boli nesprávne inštalované;
2) Výrobky inštalované na nesprávne pripravený podklad alebo podklad špecificky neschválený výrobcom;
3) Bežné opotrebovanie výrobkov;
4) Vzhľad povrchu výrobkov alebo farebnú stálosť;
5) Výrobky nesprávne používané, zanedbávané, chemicky čistené alebo v kontakte s materiálmi neschválenými výrobcom.

Jedinou povinnosťou výrobcu z tejto obmedzenej záruky je oprava alebo výmena výrobkov s vylúčením inštalačných či iných nákladov, podľa jeho uváženia, presne podľa nižšie uvedených postupov. Aplikované záruky predajnosti a vhodnosti pre konkrétny účel sú týmto špecificky vylúčené. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedať za žiadne zvláštne, priame či následné škody vyplývajúce zo zmluvy, deliktov alebo akejkoľvek právnej teórie. Pre uplatnenie tejto obmedzenej záruky musí byť výrobca oboznámený do 15 dní o akomkoľvek prípade, ktorý vytvára nárok na reklamáciu, a pred inštaláciou, aby mal možnosť výrobok skontrolovať a vydať pokyn pôvodnému kupujúcemu, aby sa výrobok vymenil na základe tejto obmedzenej záruky. Kupujúci musí dodržať všetky primerané požiadavky výrobcu pri vybavovaní záručnej reklamácie.